Cele Fundacji
Wymienionymi w §10 Statutu Fundacji celami, dla realizacji których fundacja została powołana są:
  • stwarzanie warunków dla zdobywania i poszerzania wiedzy, wykształcenia i kwalifikacji zawodowych przez osoby dotknięte alkoholizmem, ubogie
  • wspierania działań na rzecz ochrony zdrowia, leczenia, rehabilitacji,
  • wspierania rozwoju młodzieży uzdolnionej artystycznie, w tym promowanie młodych artystów,
  • promocja Miasta Stalowa Wola w kraju i za granicą.